Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Level N1


 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子01

外見・性格・様子01

 •  06:54 10/08/2018
 •  Đã xem: 66
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子02

外見・性格・様子02

 •  07:59 10/08/2018
 •  Đã xem: 13
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子03

外見・性格・様子03

 •  09:17 10/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子04

外見・性格・様子04

 •  10:46 10/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち01

感情・気持ち01

 •  07:16 11/08/2018
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち02

感情・気持ち02

 •  07:32 11/08/2018
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち03

感情・気持ち03

 •  07:47 11/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち04

感情・気持ち04

 •  12:08 11/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち05

感情・気持ち05

 •  12:16 11/08/2018
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・1日目

第1週・1日目

 •  03:28 12/08/2018
 •  Đã xem: 30
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  7 câu hỏi
 •  5 phút
第1週・2日目

第1週・2日目

 •  10:36 12/08/2018
 •  Đã xem: 16
 •  Bình luận: 0

日本語総まとめ

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút
動作・感覚01

動作・感覚01

 •  02:42 13/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚02

動作・感覚02

 •  02:51 13/08/2018
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚03

動作・感覚03

 •  02:56 13/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚04

動作・感覚04

 •  03:03 13/08/2018
 •  Đã xem: 2
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn