Japanese and Friends Japanese and Friends
Japanese and Friends

Từ vựng


Danh sách thành viên có thành tích cao
Họ & tên Thời gian làm bài Điểm
Nphuong外見・性格・様子01 05:09 20/07/2019 10
jpnfriend感情・気持ち03 12:53 11/08/2018 10
huynhvantrinh意見.考え01 00:41 27/12/2019 8.75
sujunbn国と社会_07 08:22 04/01/2020 7.5
HIMAWARI外見・性格・様子01 01:56 20/08/2018 7.5
 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子01

外見・性格・様子01

 •  06:54 10/08/2018
 •  Đã xem: 66
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子02

外見・性格・様子02

 •  07:59 10/08/2018
 •  Đã xem: 13
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子03

外見・性格・様子03

 •  09:17 10/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
外見・性格・様子04

外見・性格・様子04

 •  10:46 10/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit01)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち01

感情・気持ち01

 •  07:16 11/08/2018
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち02

感情・気持ち02

 •  07:32 11/08/2018
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち03

感情・気持ち03

 •  07:47 11/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち04

感情・気持ち04

 •  12:08 11/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
感情・気持ち05

感情・気持ち05

 •  12:16 11/08/2018
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit02)

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút
動作・感覚01

動作・感覚01

 •  02:42 13/08/2018
 •  Đã xem: 9
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚02

動作・感覚02

 •  02:51 13/08/2018
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚03

動作・感覚03

 •  02:56 13/08/2018
 •  Đã xem: 7
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
動作・感覚04

動作・感覚04

 •  03:03 13/08/2018
 •  Đã xem: 2
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit03)

 •  8 câu hỏi
 •  5 phút
人と人01

人と人01

 •  06:39 14/08/2018
 •  Đã xem: 8
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

 •  4 câu hỏi
 •  2 phút
人と人02

人と人02

 •  06:51 14/08/2018
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0

スピードマスター(Unit04)

Thành viên đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ phận: Hỗ trợ tư vấn